Urtiin Duu: The Mongolian Long Song in Mongolia and China